https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Июн 01 2018

Распечатать Запись

Қазақстан Республикасының рәміздері — Символы Республики Казахстан

 

Долг каждого из нас — ценить и уважать Флаг, Герб и Гимн нашей республики. С ними мы преисполняемся чувством гордости за нашу страну. С ними мы ощущаем себя единой неразлучной семьей. С ними нас узнают, признают и приветствуют во всем мире. 
Н.А. Назарбаев

 

3_001

Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік дәуірі. — Алматы: ҚАЗақпарат, 2017 — 508 бет.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи публистика жанрында жазылған, ол еліміздің жаңа тарихи мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады.

Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған. Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны кеңінен ашып көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту аясында тоталитарлық жүйеден түбегейлі ажырап,нарықтық экономиканы құру және бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылу міндеті мерзімінен бұрын орындалды. Үшінші жаңғыртудың мақсаты – елімізді қалыптасқан жаңа жахандық ахуал жағдайында жаңғырта отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу. «Тәуелсіздік дәуірі» отандық және шетелдік қалың оқырман қауымды қызықтырар туынды.


1_001

Назарбаев Н.А. Эра независимости. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2017 – 508 с.

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренной логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости. В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстан. Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно решены задача демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентноспосбных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности.

«Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей как в нашей стране, так и за рубежом.


символы 2_001

Есим Гарифолла. Философия независимости. — Алматы, «Білім»; 2011. — 384 стр.

Эта книга является первым отечественным научным трудом, посвященным основным проблемам  независимости казахского народа. Автор дал философско-аналитическое обоснование злободневным вопросам, связанным с политическими событиями двацатилетней суверенной истории, цивилизаторскими тенденциями, жизнью общества, вопросами языка, менталитета и религии.

Эта книга  предназначена для студентов, магистрантов, PhD докторантов и другой интеллигентной аудитории.


 

IMG_20170517_105608-763x1024

Тәулсіздік нышандары. Символы независимости : научное издание / Б. Г. Аяган [и др.] ; М-во образования и науки РК, Институт истории государства. — Алматы : Раритет, 2011. — 260 б. — (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл).

Сіздердің назарыңызға ұсынылып отырған кітап тәуелсіз Қазақстан нышандарын кешенді түрде бейнелейді. Кітаптың жаңалығы мен ерекшелігі сол – Мемлекеттік рәміздермен қатар Тәуелсіз Қазақстанды бейнелейтін республиканың елеулі табыстары мен брендтері берілген. Кітапты Мемлекет тарихы институтының авторлық ұжымы дайындаған.


 

019

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Государственные символы Республики Казахстан : комплект из трех листов. — Алматы : Өнер, 2006. — 3 л. : цв.ил.

Екі тілде әзірленген мемлекеттік рәміздер: Ту, Елтаңба және Әнұранның мәтіні,нотасы және сипаттамалары қоса беріліп отыр. Бұл плакат студенттерге, ұстаздар мен мектеп оқушыларына, тарихшылар мен мәдениеттанушыларға, тәуелсіз мемлекітіміздің жаңа тарихын білгісі келген қалың көпшілікке арналады.


IMG_20170517_105304-873x1024

Шаймерденов, Е. Ш.   Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері. Символы независимости Республики Казахстан = The symbols of independence of the Republic of Kazakhstan : научное издание / Е. Ш. Шаймерденов. — Алматы : Алматыкітап, 2005. — 231 б. : сурет

Кітапқа еліміздің мемлекеттік рәміздері туралы зерттеу еңбектер және Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 қазандағы № 284-1 заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Конституциясының ресми мәтіні енгізілген. Ата заңымыз бен ұлттық зердемізге, ой санамызға бойтұмар болар рәміздердің мән-мағынасын жақсы білу баршамыздың, әсіресе, өскелең ұрпақтың парызы.


символы_001

Назарбаев Н.Ә.  Тәуелсіздік белестері. — Алматы: Атамұра, 2003. — 336 бет.


 

IMG_20170517_105510-909x1024

Ерофеева, И. В. Символы казахской государственности (позднее средневековье и новое время) [Текст] : научное издание / И. В. Ерофеева ;отв. ред. Т. И. Султанов. — Алматы : ИД Аркаим, 2001. — 152 с. : ил

Верховная власть в каждом государстве имеет свою особую социально-культурную природу и свою собственную оригинальную историю. Это культурно-историческое своеобразие государства наиболее ярко и концентрированно выражается в государственной символике, непременным атрибутом которой является герб, флаг и печать.


IMG_20170517_105317-772x1024

Шаймерденұлы, Е.  Елтану әліппесі: Қазақ елінің рәміздері [Текст] : оқу құралы / Е. Шаймерденұлы. — Алматы : Рауан, 1998. — 158 б.

Автордың осыдан бес жыл бұрын 1993 жылы «Қазақ елінің рәміздері» деген атпен шыққан кітабы рәмізтану саласында елімізде жарық көрген тұңғыш арнаулы зерттеу болатын. Ғылыми жұртшылық жылы қабылдаған еңбек содан бері тарих, саясаттану және мәдениеттану тақырыптары бойынша қорғалған бірқатар докторлық және кандидаттық диссертацияларда, қазақ, орыс тілдеріндегі ғылыми-әдістемелік және тарихи-публицистикалық кітаптар мен мақалаларда кең ғылыми айналымға түсті. Сондай-ақ ол жоғары және орта арнаулы оқу орындарында, мектептерде оқу құралы ретінде пайдаланылып келеді.

Қазақты алғышқы рәмізтанушысының қайта қаралып, жан-жақты толықтырылған бұл жаңа кітабы алуан турлі оқу орындарына арналған бағалы оқу құралы ретінде көпшілік сұранымына орай шығарылып отыр. Кітапта пайдаланылған суреттер мен слайдтер автордың жеке мұрағатынан алынды.


IMG_20170517_105329-709x1024

Каирбеков, Б. Г.   Государственные символы Республики Казахстан [Текст] : научно-популярная литература / Б. Г. Каирбеков, Ш. Н. Каиргали, А. Н. Назарбаева. — Алматы : Центр обучения и соц. технол., 1997. — 40 с. : ил.

Авторы брошюры в научно-популярной форме раскрывают семантику государственных симоволов – герба,флага и гимна Республики Казахстан и истоки возникновения.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/ko-dnyu-gosudarstvennyh-simvolov/