«

»

Янв 11 2022

Распечатать Запись

Халқына арналған өмір. Жизнь, посвященная Родине

Екі нәрсені: «Ақылдан сабыр артық, теңдесі жоқ байлық – қанағат» деген шығыс даналығын жадымда ұстадым. Қандай жағдай болмасын, сабырсақтап, мейлінше қайырымды болуға ұмтылдым.

Д. А. Қонаев


1

Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев = Динмухамед Ахмедович Кунаев = Dinmukhamed Akhmedovich Kunayev : библиография / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі = М-во образования и науки РК = The Ministry of education and science of the Republic Kazakhstan, Орталық ғылыми кітапхана = Центральная научная библиотека = The Central scientific library ; құраст.: Т. Қожамқұлов, О. П. Бравач, Н. Қосаева ; жауапты ред. К. К. Әбуғалиева. — Алматы : [б. и.], 2007. — 311 б. — (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар = Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана = Materials for biobibliographies of scientists of Kazakhstan). — ISBN 9965-473-38-2 : 900.00 тг.

«Қазақстан ғалымдарының биобиблио- графиялары» сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш Қазақстан Республикасы ¥лттық ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, көрнекті мемлекет жэне қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналған.
Биобиблиографияға ғалым-қайраткердің өмірі мен еңбектерін сипаттайтын мэліметтер, оның еңбектері жэне ол туралы эдебиеттер еңгізілді.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тэртіппен орналасқан, эр жылдың көлемінде эліпби ретімен алдымен қазақ, одан соң орыс тілдерінде жарияланған еңбектер беріліп отыр.
Еңбектердің әліпбилік жэне бірлесіп жазған авторлардың есім көрсеткіштеріндегі сілтемелер хронологиялық көрсеткіштегі еңбектердің рет нөмірімен берілген.


2

Қонаев, Д. Өтті дәурен осылай : естелік-эссе / Д. Қонаев. — Алматы : Дәуір, 1992. — 448 с.

Орыс тілінен еркін аударған және автордың ықласымен қазақша нүсқасын кеңейтіп, әдеби редакциясын жасаған журналист Серік Әбдірайымүлы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3Кунаев, Д. А. Избранные речи и статьи : научное издание / Д.А. Кунаев. — М. : Политиздат, 1978. — 511 с. : ил. — 1.00 тг.

В книгу члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаева включены его речи, статьи, доклады и выступления в нашей стране и за рубёшом за период 1965—1978 годов. В них отражаются актуальные проблемы внутренней и международной политики Коммунистической партии Советского Союза в условиях развитого социализма, всесторонняя работа Компартии республики по ее неуклонному претворению в жизнь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

Қонаев, Д. Ақиқаттан аттауға болмайды : естелік-эссе / Д. Қонаев. — Алматы : Санат, 1994. — 512 с. — ISBN 5-7090-0034-5.

Халқымыздың аяулы перзенті, аса ірі мемлекет қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері Дінмұхамед Ахметулы Қонаев 1992 жылы шыққан “Өтті дәурен осылай” деп аталатын ес- телік-эссесін көзі тірісінде түгелдей қайта қарап, оқырман та- лап-тілегіне сай толықтырулар жасай келіп, кітаптьщ атын “Ақиқаттан аттауға болмайды” деп өзгертіп еді. Мүнда өз өмірініц беймәлім беттерін ғана емес, өз заманының ірі тұлғалары Сталиннің, Маленковтың, Булганинніц, Хрущевтіц, Косыгинніц, Брежневтіц,. Андроповтыц, тіпті Горбачевтіц көпшілікке жүмбақ сырларын ашып, Қазақстанныц елу жылдық экономикалық, мәдени және алеуметтік тыныс-тіршілігін жан- жақты әцгімелеп береді. Оныц игі жақсылары туралы да шет қалмайды. Кезінде жылы жауып қойылған Теміртау оқиғасын, Семей полигонын, Арал мәселесін, Желтоқсан зардаптарын, сон- дай-ақ тілге, дінге, ділге қатысты көкейтесті сүрақтардыц жауа- бын алға тартады. ¥лттық сана, әдет-ғүрып, салт-дәстүр туралы ой-толғамдарын ортаға салады. Кешегі Кецес өкіметініц күйреу себептерін талдап, қазіргі экономикалық дағдарыстан шығу жол- дарына барлау жасайды.

 

 

 


5

Жұманов, Ж. Қонаевтың алакөлге соңғы сапары : естеліктер, күнделіктер, толғамдар / Ж. Жұманов. — Алматы : Баянжүрек, 2011. — 223 б. : фот. — ISBN 978-601-7008-59-8.

Жеңіс Жұманов бүл кітабында халқымыздың аяулы тұлғасы, аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері Д.Қонаевпен өзінің қалай танысқа- нын мысалға келтіре отырып, айтулы азаматымыздың арғы ата-бабала- рының кім болғанына, Димекеңнің балалық және жастық шағына жан- жақты шолу жасайды. Сонымен бірге Димаш Ахметүлының алғаш еңбек- ке араласқан кезде бастан өткергендерін, ел басқарған түстағы кемел де дара келбетін, КСРО-ның әр кезеңдегі бірінші басшыларымен, шетелдік қайраткерлермен қоян-қолтық араласа қызмет атқарған кездегі көңілге түйгендерін, орнынан алынғанда көрген қиыншылықтарын, жалпы ал- ғанда Қонаев өміріне қатысты барлық деректерді орны-орнымен пайда- лана отырып, оқырманға түсінікті тілде қызықты баяндайды.
Сол түстағы КСРО-ны басқарған Н.С.Хрущев. Л.И.Брежнев. К.У.Черненко, Ю.В.Андропов пен Қазақстанның алғашқы басшылары жайында да бірсыдырғы әңгіме қозғалып, солардың әрқайсысына Димекеңнің көзімен сипаттама беріледі.

 

 

 


6

Кунаев, Д. А. О моем времени: Воспоминания : мемуары / Д. А. Кунаев. — Алма-Ата : РГЖИ «Дауір» ; [Б. м.] : МП «Ынтымак», 1992. — 312 с. : фото. — ISBN 5-86228-015-4.

Книга воспоминаний известного политического и государственного деятеля Казахстана Д. А. Кунаева состоит из трех частей. В первой автор рассказывает о своем детстве и семье, годах учебы и начале трудовой деятельности, вторая часть посвящена жизни республики в разные годы. Д.А. Кунаев вспоминает многих политических и государственных деятелей, с которыми ему довелось работать,— Хрущева, Косыгина, Брежнева, Горбачева. В третьей части освещаются вопросы сегодняшнего дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7

Динмухамед Кунаев : биография отдельного лица-иллюстративный материал / сост.: Н. Толепбергенов, Т. Жуманов. — Алматы : Издательство «Аруна», 2014. — 24 с. : цв.ил. — (Великие личности). — ISBN 978-9965-26-833-5.

Динмухамед Ахмедович Кунаев — человек который внес значительный вклад во благо светлого будущего Казахстана. Около 50 лет своей жизни он занимал руководящие должности и способствовал улучшению благосостояния нашей страны. С чувством особой гордости следует отметить титанический труд Динмухамеда Ахмедовича в становлении и последующем процветании Казахстана.
В 2012 году состоялось торжественное празднование 100-летнего юбилея выдающегося государственного и общественного деятеля, академика Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.
В трудные времена прошлого столетия эта великая личность сыграла огромную роль в развитии республики и казахского народа, его жизненный путь всегда будет ярким примером для молодого поколения.
В книге вкратце описываются период становления личности Динмухамеда Ахмедовича, его неоценимый вклад в развитие родной земли.


8Жарылғасынова, А. Тау тұлға, тарлан қайраткер / А. Жарылғасынова. — Текст : электронный // Орталық Қазақстан. — 2017. — 2 ақпан. — С. 5.

Қазақстың жиырмасыншы ғасырдағы кемеңгер тұлғасы, заманының заңғар саясаткері, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтің туғанына биыл- 105 жыл толып отыр. Дінмұхамед Ахметұлы – ұлы қайраткер, ірі тұлға, есімі тек Қазақстан халқына ғана емес, бүкіл әлемге әйгілі. Ғұмырының жартысынан астам бөлігін еліміздің әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайын көруге арнады және жоғары деңгейге жеткізді. Қазақстан экономикасының дамуына қосқан үлесі ұшан-теңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9

Бейғамқызы, К. «XX ғасырдың адамы» — Дінмұхамед Қонаев [Текст] / К. Бейғамқызы // Сарыарқа. — 2012. — 28 қаңтар (№ 4). — С. 11

Адамдық қалыпты биік ұстау — кімге де болса, үлкен сын. Адамгершілік деген асыл қа-сиетті аласартып алмасақ екен. Өмір өзегі осы, азаматтық жол да — осы», — деп бәріненадамгершілікті жоғары қойған, қазақтың бағына туған біртуар тұлға, өткен ғасырдың «XX ғасырдың адамы» атанған Дінмұхамед Қонаев елінің жүрегінде мәңгілік қалды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10

Кәрім, Н. Қоңыраттан қанаттанған Қонаев [Текст] / Н. Кәрім // Орталық Қазақстан. — 2021. — 5маусым (№ 59). — С. 3

Мынау жарық дүниеден талай данышпан өтіп, артына өлмейтін сөз, өшпейтін із
қалдырды. Сол данышпандардың қатарында өмірі мен даналығы, еліне қылған игі ісі бүгінгі заманда да, келешек дәуірде де өнеге болар Дінмұхаммед ҚОНАЕВ тұр. Қазақстанды 40 жыл басқарып, ел сүйіспеншілігіне бөленген біртуар азамат жайлы естеліктер жазылды. Десек те, алғаш еңбек жолын Балқаштың Қоңырат кенішінен бастап, қанаттанған қайраткерді балқаштықтар ерекше құрметтейді. Көңілге әңгіменің әлқиссасы қонса, көзін көргендер сол дәуірді еске алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/hal-yna-arnal-an-mir-zhizn-posvyashhennaya-rodine/