https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Дек 03 2019

Распечатать Запись

Это нашей истории вехи (к Дню независимости)

Дүниеде тәуелсіз Қазақ елі бар. Әлемде егемен Қазақстан бар. Оның көп ұлтты, тату, ынтымақшыл халқы бар. Қуатты экономикасы, сенімді саяси жүйесі бар. Ең бастысы — бүгіннен нұрлы, бүгіннен кемел болашағы бар. Сол күнге берік сенім бар.

Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы (ҚР Президенті).

1

Нұрсұлтан Назарбаев: «әділеттің ақ, жолы:— Алматы: Қазақстан, 1991.— 288 бет.

Кұрметтіокырман! «Қазакстан» баспасы Сіздің колыңызға Қазақ ССР-нің туңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Әділеттің ақ жолы» атты кітабын ұсынып отыр. Онда коғамымыз бүгінгі таңда басынан кешіріп отырған дағдарысты кезеңнің көптеген көкейтесті мәселелері сөз болады — Ciз Президенттің тереңнен қозғаған ой-толғаныстарымен танысасыз, Өзіңіздің ойыңыздан шыкпай жүрген алуан түрлі сұрактарынызга нақты жауап табасыз. Қазіргі қысталаң жағдайда тура жол тауып iлrepi басу мумкін бе? Егер мүмкін болса, не істеп, не қоюымыз керек — міне, Президент Сіздің алдыңызға осы мәселелер жөніндегіөз ойлары мен нақты жоспарларын бүкпесіз жайып салады. Әcipece Қaзipri нарыктық экономикаға көшу проблемалары жан-жақты сөз болады. Ал мүның бәpi Сізді де, Сіз сияқты миллиондаған өзге адамдарды да дәл қазір ойландырмай, толғандырмай қоймайды. Олай болса, Президент халықпен, соның ішінде Сіздің Өзіңізбен де сырласып ақылдасып отыр деген сөз.

Кітапта автордың өмірбаяндық очерк түріндегі естелітері де, соңғы 20—30 жыл ішінде елімізде, соның. ішінде әcipece Қазакстанда болған саяси және экономикалық өзгерістер туралы оның. жеке өзінің пікірлері де, белгілі саяси және қоғам кайраткерлеріене берген бағалары да бар. Мұның 6әpi де туған республикамыздың өміріне, өндағы нақты жағдайлар мен проблемаларға, оларды шешуде кездескен киындытарға, қателіктерге, оларды жою жолындагы принципті күреске тікелей байланысты тартымды баяндалуы кітаптың әp6ip қазакстандық үшін кұндылығын арттыра түседі.

«Әділеттің ак жолы» қалың оқырман кауымға арналған.

2

Нурсултан Назарбаев: без правых и левых.- М.: Мол.  Гвардия, 1991.- 254 с.

Издательство «Молодая гвардия» знакомит читателя с популярным политическим деятелем-первым Президентом Советского Казахстана Н.А.Назарбаевым. На пестром политическом небосклоне его звезда для многих излучает сейчас свет надежды, утраченной при виде непрекращающейся амбициозной борьбы различных политических течений и их лидеров, усиливающей непредсказуемость развития событий. В чем причина популярности героя книги, сумевшего в трудных условиях современной жизни консолидировать общественные силы республики, направить их в русло созидательной работы? На этот и многие другие волнующие вопросы читатель сможет найти ответы на страницах издания, включающего автобиографические очерки Н.А.Назарбаева, его размышления над прошлым и проблемами наших дней в остром диалоге с издательством.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

3

Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік дәуipi. - Алматы: КАЗақпарат, 2017 — 508 бет.

Қазакстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи публицистика жанрында жазылған, ол еліміздің жана тарихы мен оныц ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің нeriзi қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшелктері мен 26 жылдык, тәуелсіздіқ дәуіріндегі ішкі жэне сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады.

Кітапта «қазақстандык, даму улгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушыкүштері capaлaнғaн. Қазақстанды жaңғыpтyдың үш толқыны кеңінен ашып керсетілген. Бipiнiші және екіншіжаңғырту аясында тоталитарлық, жүйеден түбегейлі ажырап, нарыктық, экономиканы кұружәне бәсекеге барынша қaбiлетті елу елдің қатарына қосылу міндеті мерзімінен бұрын орындалды. Үшiншi жаңғыртудың, мақсаты — еліміздіқалыптасқан жаңа жаhандык, ахуал жағдайында жaңғыpтa отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу.

«Тәуелсіздіқ дәуірі» отандык, жэне шетелдіқ калың окырман қауымды қызықтырар туынды.

4

Азаттық аңсағандар [Текст]: деректі шығармалар жинағы / құраст. А. Оразақын. — Алматы : Жалын баспасы, 2006. — 255 б. — (Желтоқсан көтерілісіне — 20 жыл).

Ел үшін еткен ерлік уақыт өткен сайын жаңара, жаңғыра түспек. Сын сағатта қара басының қамынан ел мақсатын алдыға шығара білген жандар туралы жасылған еңбектің жастарға берер өнегесі қашан да мол.
Жыйнақ желтоқсан ұлт азаматтық көтерілісінің 20 жылдығына арналған. Сол оқиғаға қатысушылардың ерліктері, көрген қуғын сүргіндері, т.б. тарихи жағдайлар баяндалады.

5

Декабрь. 1986 год. Документальная хроника. — Алматы: фонд «Ел-шежіре», 2008. — 320 с.

В сборник включены самые основные документы и материалы, касающихся Декабрьского события 1986 года в Казахстане.

6

Назарбаев Н. А. Эра независимости.- Алматы: ҚАЗақпарат,2017 — 508 с.

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строи­тельства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и меха­низмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независи­мости.

В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные прин­ципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн мо­дернизации Казахстана. Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности.

«Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей как в нашей стране, так и за рубежом.

7

Современная история Казахстана: Хрестоматия/Сост. А. Ауанасова, А. Сулейменов. Под ред. Б. Аягана. — Алматы: Раритет, 2010. — 560 с.

Историко-документальный материал, представленный в хрестоматии, ох­ватывает все наиболее важные этапы истории современного Казахстана. До­кументы и материалы, вошедшие в хрестоматию, освещают общественно-по­литические, социально-экономические, культурные, внешнеполитические события указанного периода.

В хрестоматию включены официальные документы, материалы периоди­ческой печати, документы архивных фондов. Многие документы публикуют­ся впервые. Хрестоматия предназначена для студентов, магистрантов, соиска­телей, а также для всех читателей, интересующихся историей современного Казахстана.

Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий/Сост. Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. — Алматы: Раритет, 2011. Т. 1 (1990-1995 гг.) — 320 с.

Книга открывает хронику независимого Казахстана, в которой в хроноло¬гическом порядке представлены разнообразные сведения, факты об истории становления молодого государства (1990—1995).
События и факты, вошедшие в I том, освещают общественно-политичес¬кие, социально-экономические, культурные, внешнеполитические переме¬ны, происходившие в стране в этот период.
Данное издание может быть полезно как для студентов, магистрантов, так и для всех читателей, интересующихся историей независимого Казахстана.

9

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы: Қүжаттар жинағының сериясы / Қүраст. Б.F. Аяган, Х.М. Әбжанов, Б.Б. Еңсепов. Б.Г. Аяғанның ред. — Алматы: Раритет, 2011. 1т. (1990-1995 жж.). — 320 б.

Кітап тәуелсіз Казакстанның 20 жылдық тарихындағы маңызды деректерді жинақтаған алгашқы ақпараттык-анықтамалық басылым. Шежіреге еңген оқиғалар мен үдерістер еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық-саяси, ішкі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерестерді қамтиды.
Оқиғалар хроникасы студенттер мен магистранттарга, ізденушілерге, сондай-ак тәуелсіз Қазақстан тарихына кызығушылық танытқан окырман кауымга арналган.

10Казахстанский путь: научное издание / Н. Назарбаев. — Караганда: ТОО «Арко», 2006. — 372 с.

Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает знаковые шаги на пути становления молодого независимого государства. Это работа над Стратегией развития Казахстана до 2030 года, процесс принятия действующей Конституции страны, начало освоения нефтегазовых ресурсов, ввод национальной валюты и создание успешной банковской системы. В отдельных главах освещены процессы приватизации и проведения земельной реформы, рассказано о переносе столицы в Астану и первом полете казахстанца в космос. Книга задумана как обращение Президента к молодежи страны. Автор надеется, что эта книга станет настольной для нового поколения лидеров Казахстана.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/eto-nashej-istorii-vehi-k-dnyu-nezavisimosti/