«

»

Апр 07 2015

Распечатать Запись

ВАШ ПОДВИГ В ПАМЯТИ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Рисунок1

«Ваш подвиг, ваш патриотизм — это пример для всех тех, кто сегодня решает историче­ские задачи преобр
азований в республике. Ваша мудрость, терпение, огромный жизнен­ный опыт являются живительным источником единства и стабильности, а значит, и будуще­го процветания многонационального народа Казахстана».

Президент Республики Казахстан
Верховный Главнокомандующий Вооруженными
Силами Республики Казахстан Н.А. Назарбаев

Қаһарман Бауыржан Момышұлы (1910-1982) [Текст] : фотоальбом / 4Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті ; идеяның авторы М. Мырзахметұлы. — Алматы : Өнер, 2008. — 191 б. : цв.ил., фото. — (Халық перзенті).

Қазақ халқының ұлы перзенті, каһарман жауынгер, даңқты қолбасшы, Кеңес Одағының Батыры, эйгілі жазушы Бауыржан Момыіщшы — XX ғасыр биігінде тұрған дара тұлға.Балалық шағын Қаратау, Алатау қойнауларында откізіп, асау заманмен арпалыса жүріп есейген, қоғамның небір сұрапыл, қиян — кескі кезеңдерінде алған бағытынан қайтпастан өз заманының биігіне көтерілген қазақ баласы көзі тірісінде бүкіл Кеңес Одағы мақтан түтатын жэне шет елдер танитын аңыз — адамға айналды.КСРО-дағы ірі әскербасы — маршалдармен бірге, өз қол астындагы мыңдаған қарапайым жауынгерлермен жр жазбай жүріп, Б. Момышүлы 1941 жылдың жазында басталған ¥лы Отан соғысына 1945 жылдың көктеміне дейін үзбей қатысып, Елімізді фашист басқыншыларынан қорғап қалу жолындағы қан майданды қаһармандьщпен қақ жарып отті! Қарапайым командирден даңқты қолбасшы түғырына көтерілді.Бауыржан Момышүлы соғыстан соңғы жылдарда аса көрнекті жазушы ретінде танылды. Оның қаламынан шыққан әскери жэне көркем шығармалар, роман-эңгімелер, хикаяттар ел игілігіне айналды. Халық перзентінің 100 жылдық мерейтойына орай шығарылып отырған бүл фотоальбомда хас Батырдьщ түлғасына көне дүние көмейінен келіп қонған қаһармандық мінез бен оның жайнаған жастық шағы, соғыс алапаты, қан майдан мен Жеңіс туын қолға үстаған тарихи кезеңдер, соғыстан соңғы өмірі мен Баукең дүниеден өткеннен соң оралған Қазақстанның Тэуелсіздік рухы архивтік фотосуреттер, деректер мен фотоқүжаттар арқылы қамтылды.

 

8Генерал Нұрмағамбетов [Текст] :ғылымибасылым / Т. С. Жақып. — Астана :Елорда, 2005. — 253 бет.

Кітапта Қазақстан Республикасының №1 Халық қаһарманы, армия генералы, егемен еліміздің түңғыш Қорғаныс министрі, Үлы Отан согысының сүрапьш жылдарында Кубань өңірінен герман фашизмінің апаны — Берлинге дейінгі отқа оранған майдан жолдарынан жүріп откен Кеңес Одағының Батыры Сағадат Қожахметүлы Нүрмағамбетовтың ерлікке толы ғүмыры осерлі баяндалады. Офицерлерге, жауынгерлерге, аскери оқу орындарының курсант- тарына, сондай-ақ біртуар түлғаның эскери жоне мемлекеттік қайраткерлік қызметі жөнінде толығырақ білгісі келетін көпшілік оқырманға арналған.

 

 

 

 

 

3Мой передний край [Текст] : общественно-политическое издание / С. Нурмагамбетов. — Алматы :Анатілі, 1995. – 224с.

Книга Героя Советского Союза, обладателя звания “Халык қаһарманы” N 1 генерала армии Нурмагамбетова С.К. Охватывает более чем полувековой период истории нашего государства, истории иойны и мира. Это глубоко справедливое повествование о фронто-вых буднях офицера-пулеметчика, который вместе со своими друзьями-однополчанами прошел по дорогам Великой Отечественной войны от Кубани до Берлина, не раз смотрел в глаза смерти и в жестоких боях заслужил высокое звание Героя Советского Союза. Это воспоминания фронтовика, воспоминания боевого офицера, ставше- го первым министром обороны Республики Казахстан. Это воспоми- нания и размышления человека, отдающего все свои силы, знания и боевой опыт строительству и становлению Вооруженных Сил суве- ренного государства, сплочению их на основе солдатского братства, не знающего национальных границ.

 

 

 

1Шла война народная: партизаны Великой Отечественной — казахстанцы [Текст] : научное издание. — Алма-Ата : Казахстан,1985. — 320 с.

В воспоминаниях, материалах, вошедших в сборник «Шла войнанародная» и принадлежащих казахстанцам-активным участникам партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Героям Советского Союза А.Егорову и М. Прудникову прославленными партизанам-казахстанцамТ.Жангельдину, К.Кайсенову, А.Шарипову, Н.Садыкову, командирам партизанских бригад В.Шаруде, Н.Морозову и другим, рассказываются о ратных делах народных мстителей, истокахвеликого подвига, мужества и преданности Родине советских людей, их верности знамени революции, интернационализма. Авторы книги прошли партизанскими тропами по Украине. Белоруссии, Чехословакии. Польше и т.д. прошли через тяжелые испытания и это придает их свидетельству неповторимую ценность.

 

 

 

 

2

Отогненных лет до суверенной армии: сборник мемуарных произведений [Текст] : научно-популярная литература / С. Нурмагамбетов ; ред.-составитель М. М. Нурсеитов ; М-во культуры и информации РК, Комитет информации и архивов. — Алматы :Жібекжолы, 2005. — 542 с. : фото.цв.

Дорогие читатели! Вашему вниманию предлагается сборник про-изведений первого Министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, ХалыкКаЬарманы №1, генерала армии Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича. В данный сборник вошли его книги: «Лицом к огню» (1984 г.), «Мой передний край» (1994 г.), «А в памяти нет тишины» (1999 г.). По датам их выпуска можно судить, что увидели они свет в годы, предшествовавшие соответственно 40-летию, 50-летию и 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данный сборник, посвященный 60-летнему юбилею Победы, ох-ватывает гораздо больший период истории нашего государства, исто-рии войны и мира. Это глубоко справедливое повествование о фрон-товых буднях офицера-пулеметчика, который вместе со своими друзь-ями-однополчанами прошел по дорогам Великой Отечественной вой-ны от Кубани до Берлина, не раз смотрел смерти в глаза и в мае 1945 года в двадцатилетием возрасте, будучи комбатом, со своим баталь-оном «брал» рейхсканцелярию Гитлера. Это воспоминания фронтовика, боевого генерала, который на посту первого Министра обороны Республики Казахстан — благодаря мудрости, профессионализму и непререкаемому авторитету — сумел объединить вокруг себя истинных патриотов Родины с богатым опы-том службы на ответственных должностях в Советской Армии и обес-печить управление войсками, должный уровень их боевой готовности, военную безопасность молодого независимого государства. Правдиво и беспристрастно пишет государственный деятель, круп¬ный военачальник, великий интернационалист и дипломат Нурмагам-бетов С.К. о тех насущных проблемах, которые приходилось решать в трудный период создания и становления Вооруженных Сил суверен-ного Казахстана. По просьбе фронтовых друзей автора и его учеников в сборник также включены воспоминания современников. Большую ценность представляют размышления мемуариста о вос-питании и подготовке молодежи к защите Отечества, дальнейшем те-оретическом осмыслении проблем военной науки и военного искусст¬ва на современном этапе. Сборник полезен будущим и нынешним защитникам Отечества, офицерам, генералам, военным историкам, ученым, широкому кругу читателей.

 

5Комиссары на линии огня [Текст] : общественно-политическая литература. — М. : Политиздат, 1987 — .Комиссары на линии огня, 1941-1945: В небе : общественно-политическое издание / сост. В. А. Тархановский;под ред. Б. А. Костюковского. — М. : Политиздат, 1985. — 335 с. : ил.

Книга посвящена 40-летию Победы советского народа в Великой Отечествен¬ной войне. Она повествует о бессмертных подвигах политработников авиационных эскадрилий и полков, вступивших в смертельную схватку с врагом в небе. О комис¬сарах, в решающую минуту боя своим героизмом и пламенным партийным словом увлекавших и вдохновлявших воздушных бойцов на разгром ненавистного врага, рассказывают писатели, журналисты, участники войны.
Одновременно выходят также книги, посвященные политработникам Сухо¬путных войск и Военно-Морского Флота.
Издание адресовано широкому кругу читателей.

 

 

 

9

Жұмағалиев, Б

Қазақтар Ленинград майданында [Текст] :ғылымибасылым / Б. Жұмағалиев. — Астана :Елорда, 2005. — 180 бет.
Ұлы Отан соғысының тарихында ерекше орын алатын Ленинград шайқасының жеңіспен аяқталғанына 60 жыл толды. Нева жағасындағы ұлы қала от пен оқтың арасында 900 күн болған-ды. Оның қорғаушыла- ры аштықтың да, қатал соғыстың да азабын бастан кешірді, бірақ берілмеді. Ерліктің, қайсарлықтың бүрын-соңды болмаған үлгісін көрсетті, жүз бүкгеліп, арқыраған арыстандай алысты.
Осындай, жан алысып, жан беріскен айқасқа қазақтар да қатысты. Білек түріп, кеуде тосып, қаһармандық көрсетті. Солардың қақ орта- сында болған, сол кездегі майдан шебіндегі тілші, соғыстан кейін белгілі партия қайраткері болған, запастағы полковник, бүл күндері 80-нің сеңгіріндегі Бисен Жүмағалиевтің жазбаларын алдарыңызға тартамыз.

 

 

 

7

Боздақтар.Қараганды облысы = Книга памяти. Карагандинская область [Текст] : в 2-х т. / под ред. Р. Н. Нургалиева. — Алматы :Қазақэнциклопедиясы, 1994 — .Бірінші том : 1941-45 ж. ҰлыОтансоғысыжеңісінің 50 жылдығынаарналады = Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг : энциклопедия. — 1994. — 495 с. : ил.

Книга Памяти — это книга о воинах, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Книга посвящена 50- летию победы над фашистской Германией. В нее вошли имена 18000 карагандинцев, которые отдали свою жизнь за Родину.

 

 

 

 

 

 

10Воробьев, Е. З.

Москва. Близко к сердцу: Страницы героической защиты города 1941-1942 [Текст] : общественно-политическое издание / Е.З. Воробьев. — 2-е изд., доп. — М. : Политиздат, 1989. — 336 с. : ил.
Тема войны близка творчеству Евгения Воробьева. Читатель знает его романы «Земля, до востребования», «Высота», повести «Капля крови», «Незабудка», «Сколько лет, сколько зим», «Форма одежды зимняя», сборники военных рассказов и очерков. Эта книга — о героическом подвиге защитников столицы и раз громе фашистских захватчиков под Москвой. Второе издание до-полнено главами о провале вражеского наступления в начале октября (операция «Тайфун») и на огненном рубеже ноября — декабря 1941 года — в самые критические дни обороны Москвы.
Рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

 

11Битва за Москву [Текст] : сборник / Ин-т истории партии МГК и МК КПСС, филиал Ин-та марксизма — ленинизма при ЦК КПСС ; сост.: К. И. Буков, З. П. Коршунова, А. Н. Пономарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Московский рабочий, 1985. — 527 с. : ил. — (Борьба против фашизма и агрессии)

Книга рассказывает о великом сражении под стенами нашей столицы. Ее авторы — провославленные полководцы, генералы и офицеры, творцы грозного боевого оружия, партийные, советские комсомольские работники Москвы и Подмосковья — в своих воспоминаниях воссоздают бесссмертную эпопею обороны Москвы. Они дают не только общую картину хода военных действий, и рассматривают весь комплекс вопросов подготовки оборонительных и наступательных операций, особенности советского военного искусства, показывают важнейшие факторы, обеспечивашие победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Адресована массовому читателю.

 

 

 

12

Баграмян, И. Х.
Так начиналась война [Текст] : историческая литература / И.Х. Баграмян. — Киев : Политиздат Украины, 1988. — 447 с. :портр.
Свои воспоминания Маршал Советского Союза И. X. Баграмян начинает с августа 1940 года, когда он из Академии Генштаба прибыл в Киевский Особый военный округ. С началом войны округ развер¬нулся в Юго-Западный фронт. Автор знакомит читателя с подроб¬ностями важных событий начального периода Великой Отечественной войны. Особенно широко отображена героическая оборона Киева. Завершается книга контрнаступлением советских войск под Ростовом- на-Дону и Ельцом осенью и зимой 1941 года.

 

 

 

 

 

13Маршал Жуков: Каким мы его помним [Текст] : общественно-политическое издание. — М. : Политиздат, 1988. — 398 с. : ил.

В числе авторов этой книги — К. Симонов, С. Смирнов, Д. Ортен-берг, В. Песков, Е. Долматовский, В. Соколов, Е. Воробьев, Е. Ржев¬ская, Е. Цветаев. Они вспоминают рассказы маршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе, в годы Великой Отечественной войны, в мирные дни. Особое место занимают в книге материалы К. Симонова к био¬графии Г. К. Жукова, подготовленные писателем почти два десятиле¬тия назад, и непубликовавшиеся письма маршала писателю В. Соко¬лову. В книгу включена подробная летопись жизни Г. К. Жукова. Адресована массовому читателю.

 

 

 

 

 

 

14

Становится город героем [Текст] : общественно-политическое издание / И. К. Карпов [и др.] ;под ред.: В. М. Крамара, А. А. Рогача. — Киев : Политиздат Украины, 1986. — 263 с. : ил.

В документально-публицистической книге рассказывается о героической обо¬роне Киева в 1941 году, о борьбе подпольщиков во временно оккупиро¬ванном фашистскими захватчиками городе, об освобождении столицы Советской Украины в 1943 году. В книге использованы архивные материалы, ряд новых документов, освещающих ратный подвиг защитников и освободителей Киева.
Рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

 

 

 

 

15Поляновский, Э. Л.

Столько лет спустя [Текст] : общественно-политическое издание / Э.Л. Поляновский. — М. : Политиздат, 1985. — 287 с. : ил.
Для советских людей память о Великой Отечественной войне — не отвлеченные воспоминания. Еще и сегодня, не дают покоя ста¬рые фронтовые раны, ведут напряженную работу инспекторы розыска, сыновья и внуки узнают в кадрах фильма «Великая Оте¬чественная» не вернувшихся с фронта отцов и дедов. В своей документально-публицистическом работе журналист Эдвин Поляновский рассказывает о том, как через много лет вновь пересеклись судьбы фронтовиков, о людях разных поколений, так или иначе прикоснувшихся к горестным и величественным событиям войны.
Рассчитана на массового читателя.

 

 

 

 

16

Кравчук, М. И.
Проверенная войной [Текст] : общественно-политическое издание / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. — М. : Политиздат, 1985. — 173 с.

Книга украинских ученых — докторов исторических наук М. И. Кравчука и М. Б. Погребинского рассказывает о том, как в суровые военные годы в борьбе с фашистскими захватчиками крепли и закалялись дружба и братское единство народов Совет¬ского Союза, как сама жизнь опровергла мифы буржуазных фаль¬сификаторов, будто национальная политика КПСС не выдержит испытаний войной. На ярких примерах освещается забота Коммунистической пар¬тии об укреплении фронтовой дружбы между воинами различных национальностей, ее руководство самоотверженным трудом совет¬ского тыла. Рассчитана на массового читателя.

 

 

 

 

 

IMGСквозь пламя войны [Текст] : сборник / сост.: Л. Ю. Гирш, Л. Б. Мананникова. — Алматы :Жибекжолы, 2005. — 435 с. : фото.

Перед вами книга, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная авторами-составителями, энту-зиастами, кропотливо собравшими уникальные материалы о минувшей войне. В книге читатель найдет воспоминания ветеранов — непосредствен¬ных участников тех великих и трагических событий, «детей войны», очерки журналистов, а также странички из рукописного журнала артил¬лерийский бригады времен Великой Отечественной. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

 

 

 

 

18

Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны, 1941-1945 [Текст] : общественно-политическое издание / сост., ред. В. А. Голикова. — 2-е изд., доп. — М. : Политиздат, 1984. — 341 с. : ил.

Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге советского народа и доблестных Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне, отстоявших свободу и независимость своей Родины, осуществивших освободи¬тельную миссию, спасших мировую цивилизацию от фашистского варварства.
На советской земле и за рубежом воздвигнуты многочисленные памятники советским воинам, партизанам, подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой славой в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками и войсками мили¬таристской Японии. В книге представлены наиболее значительные памятники и мемориальные ансамбли, находящиеся на территории СССР и за его предела¬ми. Материал сгруппирован по тематическим разделам. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

 

 

1Майдангер көзімен — Алматы: «Санат» 2011 — 208 бет.

Майдангер ақынның бұған дейін жарык көрген «Сеңгір» (1997), «Самғау» (2001) өлендер жинақтары негізінде Ұлы Отан соғысының  басталуының 70 жылдығына арналып «Майдангер көзімен» кітабы назарларыңызға  ұсынып  отыр. Онда каламгер отты жылдарды көзімен атқарғандыктан соғыстың басынан аяғына дейінгі жайды баяндай жазады. Ақынның фашистерге деген өшпенділігі, достарына адалдығы, көңіл толғаныстары өлең болып төгіліп, қанды көйлек достарына дем берер ұйытқы іспеттес, өлең жолдарының қазіргі жас ұрпақты тәрбиелеуде де пайдасы ұшаң теңіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыздықов Н. Сөнбе2йтін от:Әдеби өнд. Б. Мұқай.-Алматы:бек жолы» баспа үйі, 2011.-250б.

Нұрым Сыдықов (1917-1998) — қазақтың тұңғыш партизаны. Ол Ұлы Отан соғысы жылдарында Брест түбіндегі Старое село орманында ұйымдасқан ең алғашқы партизан отрядында рота командирі болған. Старое село орманына бекінген Чернак атындағы партизан отряды неміс фашистеріне қарсы төрт жыл бойы күрес жүргізген, жауға қажырлы қайрат, қарымды қарсылық көрсеткен.Автор бұл кітабында ең алғашқы партизан отряды туралы, қарулас достарының ерлік істері хақында кең әңгіме қозғайды.Бұл деректі повестің кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Олардың біразы адамзат болашағы үшін, қасиетті Отаны үшін қатыгез жауға қарсы күресте мерт болған.

 

 

 

 

 

3

В памяти всех поколений /Сост. Молодежное крыло «Жас Отан» при НДП «Нур Отан.-Алматы:ИД «Жибек жолы»,2010.-288с.

Шестьдесят пять лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне, оставившей глубокий след в истории человечества. Но память о ней вечно жива.Об этом свидетельствует фотоальбом «В памяти всех поколений», посвященный 65-летию Великой Победы. В нем собран уникальный материал о памятниках, установленных по всей республике, в честь погибшим воинам и ветеранам фронта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок2

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/den-pobedy-70let/