«

»

Дек 06 2018

Распечатать Запись

Тәуелсіздік күні-Азаттық күні — День независимости-День свободы

Қазақстан Тәуелсіздігінің формуласы — тең мәнді екі ұғымның : Азаттық пен Жауаптылықтың қосындысы. Жауаптылықтың арқасында ғана біз дамудың дұрыс стратегиялық жолын таңдай алдық, мемлекет құрып, бейбитшілік пен келісімді сақтап қалдық.

                                                                              Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішұлы (ҚР Президенті).

 

            Независимость и свобода — это не простые слова, а огромная историческая ответственность перед памятью предков и героическим прошлым казахского народа, перед соотечественниками и будущими поколениями казахстанцев; перед мировым сообществом в целом. Народ Казахстана с честью справляется с этой задачей

                                                                                Назарбаев, Нурсултан Абишевич (Президент РК).

1

Назарбаев, Н. Ә. Тәуелсіздік дәуірі [Текст] : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. — Алматы : Қазақпарат, 2017. — 508 с.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи публицистика жанрында жазылған, ол еліміздің жаңа тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабыл-данған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады.
Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған. Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны кеңінен ашып көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту аясында тоталитарлық жүйеден түбегейлі ажырап, нарықтық экономиканы құру және бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылу міндеті мерзімінен бұрын орындалды. Үшінші жаңғыртудың мақсаты — елімізді қалыптасқан жаңа жаһандық ахуал жағдайында жаңғырта отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу.
«Тәуелсіздік дәуірі» отандық және шетелдік қалың оқырман қауымды қызықтырар туынды.

2

Тәуелсіздік шежіресі: 2001-2005 жж. «Күлтегін» баспасы, 2009. Т.2 — 240 б.

«Қазақстан Республикасы» сериясымен баспадан шығып жатқан жаңа жылнамамыздың маңызды бір тармағы — «Тәуелсіздік шежіресі». Ол Қазақстан Республикасының туңғыш Президенті Н. Назарбаевтыңәлемдікэкономиканыңғаламдануы жағдайында бәсекеге барыпша қабілетті, экономикада — шаруашылық жүргізудің нарықтық тәсіліне, саясатта — дәйекті демократияға, идеологияда — пікір алуандығына негізделген әлеуметтік бағдарлы мемлекет орнатудың қазақстандық моделін қалыптастыруға және еліміздің дүниежүзілік қауымдастықтан лайықты орын алуына қүқықтық негіз қалайтын әр кезең бойынша топтапған заңнамалық актілерді қамтитын көп томдық шығарма.
Басылымның екінші томына 2001-2005 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Парламентінде қабылданып, Президент Н. Назарбаевтың қүптауының арқасында өмірге жолдама алған тағдыршешті Заңдардың, Елбасының Конституция берген жеке қүқымен қол қойған Жарлықтарының, Өкімдерінің атаулары енген.
Кітапта Президент ұсынған қоғам дамуының стратегиялық негізгі бағыттары: әлеуметтік (білім беру, денсаулық сақтау, халықты жұмыспен қамту, әлсіз топтарды әлеуметтік қорғау), өнеркәсіптік-технологиялық, аграрлық-индустриялық, ақша-несиелік, салық-бюджеттік, инвестициялық, үлттық қауіпсіздік, қорғаныс және сыртқы саясат салаларын, сондай-ақ саяси жүйені реформалауға, көлік және коммуникация инфрақұрылымдарын қайта жаңғыртуға аталғаи кезеңде кәдеге асқан құқықтық база жүйелі көрсетіліп, хронологиялық тәртіппен берілген.
Кітап тарихшыларға, саясаттанушыларға, саясатшыларға, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, сондай-ақ өз елінің тарихын танып білуге, зерттеуге зейін қойған жалпы оқырмандарға арналған.

3

История становления независимости Казахстана: Сб. выступлений и статей / Под общ. ред. А. С. Сагынгали, Б. М. Каиповой. — Астана: 2008. Издательский дом «Таймас», 2008. — 400 с.

Настоящий сборник подготовлен в рамках реализации научного проекта «История становления независимого Казахстана» научной программы «Политические инициативы Первого Президента Республики Казахстан в становлении и развитии независимого Казахстана» Музея Первого Президента Республики Казахстан. В сборник вошли работы известных политических и государственных деятелей страны, ведущих ученых, посвященные основным этапам становления и развития независимого Казахстана.

4

Назарбаев, Н. А. Эра независимости: научное издание / Н. А. Назарбаев. — Прогр. 4431377 ( файла : байтов). — Астана : [б. и.], 2017. — 508/1 с.

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости.
В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана. Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности.
«Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей.

5

Тәулсіздік нышандары = Символы независимости : научное издание / Б. Г. Аяган [и др.] ; М-во образования и науки РК, Институт истории государства. — Алматы : Раритет, 2011. — 260 б. — (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл).

Независимость — это политическая и экономическая самостоятельность государства. Издревле на территории Казахстана существовали различные государственные образования. Чаяния и мечты наших предков о создании единого, сильного, процветающего государства воплотились в жизнь в 1991 году. Именно тогда был принят Конституционный закон «0 государственной независимости Республики Казахстан».
В том же году казахстанцы избрали своего Президента.
Под руководством всенародно избранного Президента и его команды из государственных, общественных деятелей, учитывая национальные особенности республики и международный опыт, страна выбрала свой путь развития, получивший название «Казахстанский путь».
На заре независимости были приняты судьбоносные решения: принятие Конституции страны,
Государственных символов, создание Вооруженных Сил, введение национальной валюты — тенге, перенос столицы, создание Стратегии «Казахстан-2030».
Вступление в XXI век стало для молодого государства испытанием на прочность. В республике уже были созданы условия для развития рыночной экономики, основных политических институтов, гражданского общества. В эти годы республика меняет сырьевую направленность экономики на индустриально-инновационное развитие. ,
Казахстан принимает активные действия для укрепления стабильности в регионе.
В результате становится председателем в крупнейших мировых и региональных международных организациях, таких как ОБСЕ, ШОС, ОИС.
Все события, произошедшие за 20-летний период, невозможно спроецировать на бумагу.
Поэтому в этой книге внимание уделено наиболее значимым, на наш взгляд, символам независимости.
Издание состоит из двух частей, в первой части собраны символы, характеризующие Независимый Казахстан, а во второй части показаны достижения республики.
Использованы фотодокументы из архивов личного фотографа Премьер-Министра Республики Казахстан Ш. Шахая и фотокорреспондента газеты «Казахстанская правда» И. Бургандино.

6

Аяган Б.Г., Абжанов Х.М., Селиверстов С.В., Бекенова М.С. Современная история Казахстана: Учебник для студентов неисторических специальностей (бакалавриата) высших учебных заведений / Под общей редакцией Б.Г. Аягана. — Алматы: Раритет, 2010. — 432 с., 16 с. ил.

Учебник посвящен актуальным проблемам истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. В издании раскрывается широкий круг вопросов отечественной истории. На основе проблемно-хронологического подхода рассматриваются вопросы государственно-политического развития, важнейшие стороны государственной стратегии, особенности развития современного казахстанского общества и основные направления внешней политики Республики Казахстан. Издание сопровождается фотоиллюстрациями, таблицами.
Учебник предназначен для студентов неисторических специальностей (бакалавриата) высших учебных заведений республики.

7Ұлттық тарихты зерделеу туралы. «Тарих ғылымының XXI ғасырдағы жаңа белесі» 2013 жылдың 5 маусымы және 25 қыркүйегіндегі өткізілген ұлттық тарихты зерделеуге арналған Ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырыстарының материалдары және белгілі қоғам қайраткерлерінің пікірлері.- Алматы: «Литера-М» ЖШС, 2013. — 320 б., қазақша, орысша.

Жинақта 2013 жылдың 5 маусымы және 25 қыркүйегіндегі өткізілген ұлттық тарихты зерделеуге арналған Ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырыстарының материалдары және белгілі қоғам қайраткерлерінің пікірлері берілген.
Жалпыұлттық кеңесте көтерілген мәселелердің қоғамда кең қызығушылық тудырғандығын осы жинақтағы отандық тарих ғылымының мәселелері мен оны дамытудың болашақтағы атқарылар істеріне арналған еліміздің белгілі қоғам қайраткерлері мен жетекші ғалымдарының мақалалары мен пікірлері бекіте түседі.

8

Есим, Г. Философия независимости: научное издание / Г. Есим ; М-во связи и информации РК, Комитет информации и архивов. — Алматы : Білім, 2011. — 384 с.
Эта книга является первым отечественным научным трудом, посвященным основным проблемам независимости казахского народа. Автор дал философско-аналитическое обоснование злободневным вопросам, связанным с политическими событиями двадцатилетней суверенной истории, цивилизаторскими тенденциями, жизнью общества, вопросами языка, менталитета и религии.
Эта книга предназначена для студентов, магистрантов, РҺD докторантов и другой интеллигентной аудитории.

9

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы: Құжаттар жинағының сериясы / Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Б.Б. Еңсепов. Б.Ғ. Аяғанның ред. — Алматы: Раритет, 2011.1 т. (1990-1995 жж.). — 320 б.

Кітап тәуелсіз Қазақстанның 20 жылдық тарихындағы маңызды деректерді жинақтаған алғашқы ақпараттық-анықтамалық басылым. Шежіреге енген оқиғалар мен үдерістер еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық-саяси, ішкі әлеуметтік- экономикалық және мәдени өзгерістерді қамтиды.
Оқиғалар хроникасы студенттер мен магистранттарға, ізденушілерге, сондай-ақ тәуелсіз Қазақстан тарихына қызығушылық танытқан оқырман қауымға арналған.

10

Независимый Казахстан: день за днем. Хроника событий/Сост. Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. — Алматы: Раритет, 2011. Т. 1 (1990-1995 гг.) — 320 с.

Книга открывает хронику независимого Казахстана, в которой в хронологическом порядке представлены разнообразные сведения, факты об истории становления молодого государства (1990—1995).
События и факты, вошедшие в I том, освещают общественно-политические, социально-экономические, культурные, внешнеполитические перемены, происходившие в стране в этот период.
Данное издание может быть полезно как для студентов, магистрантов, так и для читателей, интересующихся историей независимого Казахстана.

11

Сыздықов С., Қанаев С., Женіс Ж. «Мәңгілік ел» идеясы: қалыптасуы, үш негізі, тарихи сабақтастық. — Астана: Фолиант, 2013. — 320 б.

Кітапта Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жолы — 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Мәңгілік Ел» идеясын Қазақ Елінің Ұлттык идеясы етіп жариялауына байланысты осы идеяның теориялық негіздері, элеуметтік-саяси алғышарттарының қалыптасуы және бүгінгі таңда Қазақ Елінің Ұлттық идеясына айналуы тарихи сабақтастықта зерделенген.
«Мәңгілік Ел» идеясының үш тұғыры ретінде — Түрік қағанаты мемлекетінің Күлтегін бітіктасында жария етілген саяси актісі — манифесі, әл-Фарабидің саяси-теориялық философиясы және Жүсіп Баласағұнның құқықтық-мемлекеттік қағидалары қарастырылған. Сонымен қатар ежелгі түркілердің дүниетанымы мен мемлекеттік идеологиясының дамуы «Мәңгілік Ел» идеясының әлеуметтік-мәдени және саяси алғышарттарын қалыптастырғаны дәлелденген.
«Мәңгілік Ел» идеясы Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен этностық топтардың жалпыұлттық идеясы болғандықтан, кітапты Қазақстан халқы Ассамблеясы мен жергілікті этно-мәдени бірлестіктердің этносаралық қатынастар уіен конфессияаралық толеранттылықты тұрақты етудегі іс-шараларында танымдық — әдістемелік құрал ретінде пайдалана алады. Сонымен қатар жалпы Түркі кеңістігінің оқырмандарына, ғылыми көпшілікке және студент жастарға ұсынылады.

12

Ключи к успеху: Казахстан и мир в преодолении кризиса (2007-2010 годы): Документально-аналитические материалы / Сост. Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.М. Сулейменов. Под ред. Б.Г. Аягана. — Алматы: Раритет, 2011.- 240 с.

Сборник аккумулировал в себе разностороннюю информацию о генезисе современного мирового, финансово-экономического кризиса. В нем представлены выступления политических лидеров, аналитиков Давосского Всемирного саммита, Болыпой восьмерки (О-8), материалы по регулированию ситуации в Казахстане, размышления и идеи Первого Президента РК Н.А. Назарбаева о цивилизационном миропорядке и влиянии на него мировой финансовой системы. Это позволит исследователям дать максимально объективную оценку процессам, происходящим в мире и Казахстане. Документы охватывают период 2007-2010 гг.
Сборник документов способствует обогащению теоретического и практического опыта всех, кто интересуется причинами возникновения мирового, финансово-экономического кризиса и изучает планы радикального обновления мировой экономической архитектуры.

13

Социальная модернизация Казахстана: Монография / Г.С. Ныгыметов, С 69 М.М. Шибутов, Р.К. Кадыржанов и др. — Астана: Институт Евразийской интеграции, 2017. — 368 с.

Коллективная монография посвящена вопросам социальной модернизации в контексте программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой анализируются социально-политические процессы в Казахстане, перспективы дальнейшего развития гражданского общества, роль политических и гражданских институтов в формировании и укреплении общественного сознания.
В монографию включены данные социологических исследований и замеров, проведенных Институтом Евразийской интеграции, касающиеся восприятия казахстанским обществом модернизационных процессов и участия в них.
Научно-экспертное издание предназначено для всех интересующихся процессами модернизации политической системы и гражданского общества через социальный контекст.

14

Коммуникативная политика в Республике Казахстан: современное состояние и перспективы развития: монография / Ж.К. Медеуов, РА. Кудайбергенов, К.Н. Каппаров и др. — Астана: Институт Евразийской интеграции, 2017. — 348 с.

Издание посвящено анализу, стратегиям дальнейшего развития коммуникативной политики в контексте Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана: «Третья модернизация: конкурентоспособность в глобальном мире» и программной статьи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся процессов модернизации коммуникативной политики, в том числе сквозь призму Евразийской интеграции.
В монографию включены данные социологических исследований и замеров, проведенных Институтом Евразийской интеграции, а также анализ социокультурных установок, казахстанских ценностей, их значения в формировании общественного сознания.
Научно-экспертное издание предназначено для всех интересующихся процессами модернизации через социо-коммуникативный контекст.

Список литературы

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/t-uelsizdik-k-ni-azatty-k-ni-den-nezavisimosti-den-svobody/