«

»

Апр 26 2016

Распечатать Запись

Сол ұлы жылдарға бас иейік — Поклонимся великим тем годам

Жеңіс күні — ұлы мереке: біз олардың алдында тізе бүгіп, әкелеріміз бен аталарымызға шексіз алғысайтамыз. Қазақстан мемлекеті Сіздер үшін барлығын жасап отыр және жасай бермек

Н.Ә. Назарбаев

  

День Победы – величайший праздник: наши деды, отцы сделали так, что мы сегодня живем под мирным небом, строим Казахстан, радуемся, с уверенностью смотрим в будущее

 

Н.А. Назарбаев

01


1

Великая Отечественная [Текст] :  фотоальбом. — 3-е изд., доп. — М. : Планета, 1985. — 391 с. : ил, цв.ил.

Фотоальбом посвящен великому подвигу советского народа, совершенному в кровопролитной борьбе против немецко-фашистких захватчиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Казахстан в Великой Отечественной войне [Текст] : очерки / Академия наук Казахской ССР, Институт истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова; ред. С. Н. Покровский. — Алма-Ата : Наука, 1968 — .

В книге показано участие казахстанцев в битве под Москвой, в Сталинградском сражении, в боях при форсировании Днепра, в партизанском движении на оккупированных врагом советских землях. В ней рассказывается о перестройке промышленности, транспорта и сельского хозяйства республики на военный лад, о героических усилениях рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции по обеспечению победы над врагом, всесторонней помощи фронту, семьям воинов и освобожденным районам.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ҚазақстандықКеңесОдағыныңБатырлары [Текст] :энциклопедиялықжинақ. — Алматы : Өнер, 2010. — 318 бет. — («Жеңіс» сериясы).

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдық мерекесіне орай шығып отырған бұл энциклопедиялық жинаққа қазақстандық Кеңес Одағы Батырларының ерлікке толы өмірбаяндары енгізілген. Кітап жас ұрпаққа отаншылдық рәрбие беріп, оларды ата дәстүрін қастерлеуге баулуда оқырман көңілінен лайықты орын алары сөзсіз.

 

 

 

 

 

 

 

 

4Қазақжауынгеріұлыотансоғысымайданында [Текст] : тарихи-құжаттықзерттеу = Казахстанцы в Великой Отечественной войне : историко-документальное исследование / құраст. Б. Ғ. Аяган [и др.]. — Алматы :Өнер, 2010. — 639 б. — («Жеңіс» сериясы).

Аталмыш еңбек қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысының Жеңісіне қосқан жалпы үлесі жайында кішігірім өзектізерттеулер мен тарихи-құжаттық материалдар жинақталып, бес жылдық соғыс тарихының ақтаңдақтарына және де соғыс жылдарындағы халықтың ауыр тұрмыс-тауқыметіне шынайы баға беріледі. Кітап Отан тарихына қызығушылық танытқандар мен жоғары оқу орындары студенттеріне оқу құралы ретінде ұсынылады.

 

 

 

 

 

 

5

В памяти всех поколений (65 жыл /лет) [Текст] : научное издание / Фонд Первого президента Республики Казахстан. — Алматы :Жибекжолы, 2010. — 288 с. : ил., фот.цв. — Загл. обл. : В памяти всех поколений 1941 — 1945.

Шестьдесят пять лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне, оставившей глубокий след в истории человечества. Но память о ней вечно жива. Об этом свидетельствует фотоальбом «В памяти всех поколений», посвященный 65-летию Великой Победы. В нем собран уникальный материал о памятниках, установленных по всей республике, в честь погибшим воинам и ветеранам фронта.

 

 

 

 

 

 

 

6

Момыш-улы, Б. 

Генерал Панфилов [Текст] : научно-популярная литература / Б. Момыш-улы. — 3-е изд. — Алма-Ата : Казахстан, 1973. — 156 с. Об Иване Васильевиче Панфилове написано много, но исчерпывающего жизнеописания этого замечательного человека пока еще нет Мне хотелось бы в меру своих сил, восполнить этот пробел, хотя естественно, и мой труд не может претендовать на полное освещение биографии И.В. Панфилова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Жақып, Т. С.Генерал Нұрмағамбетов[Текст] :ғылымибасылым / Т. С. Жақып. — Астана :Елорда, 2005. — 253 бет.

Кітапта Қазақстан Республикасының №1 Халық қаһарманы, армия генералы, егемен еліміздің түңғыш Қорғаныс министрі, Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарында Кубань өңірінен герман фашизмінің апаны — Берлинге дейінгі отқа оранған майдан жолдарынан жүріп өткен Кеңес Одағының Батыры Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың ерлікке толы ғұмыры әсерлі баяндалады. Офицерлерге, жауынгерлерге, әскери оқу орындарының курсанттарына, сондай-ақ біртуар тұлғаның әскери және мемлекеттік қайраткерлік қызметі жөнінде толығырақ білгісі келетін көпшілік оқырманға арналған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ҚаһарманБауыржанМомышұлы (1910-1982) [Текст] : фотоальбом / ҚазақстанРеспубликасыМәдениетжәнеақпаратминистрлігі, Ақпаратжәнемұрағат комитеті ; идеяның авторы М. Мырзахметұлы. — Алматы : Өнер, 2008. — 191 б. : цв.ил., фото. — (Халық перзенті).

Қазақ халқының ұлы перзенті, каһарман жауынгер, даңқты қолбасшы, Кеңес Одағының Батыры, әйгілі жазушы Бауыржан Момышұлы — XX ғасыр биігінде тұрған дара тұлға.

Балалық шағын Қаратау, Алатау қойнауларында өткізіп, асау заманмен арпалыса жүріп есейген, қоғамның небір сұрапыл, қиян — кескі кезеңдерінде алған бағытынан қайтпастан өз заманының биігіне көтерілген қазақ баласы көзі тірісінде бүкіл Кеңес Одағы мақтан тұтатын және шет елдер танитын аңыз — адамға айналды.

КСРО-дағы ірі әскербасы — маршалдармен бірге, өз қол астындағы мыңдаған қарапайым жауынгерлермен жұп жазбай жүріп, Б. Момышұлы 1941 жылдың жазында басталған Ұлы Отан соғысына 1945 жылдың көктеміне дейін үзбей қатысып, Елімізді фашист басқыншыларынан қорғап қалу жолындағы қан майданды қаһармандықпен қақ жарып өтті! Қарапайым командирден даңқты қолбасшы түғырына көтерілді.

Халық перзентінің 100 жылдық мерейтойына орай шығарылып отырған бұл фотоальбомда хас Батырдың тұлғасына көне дүние көмейінен келіп қонған қаһармандық мінез бен оның жайнаған жастық шағы, соғыс алапаты, қан майдан мен Жеңіс туын қолға ұстаған тарихи кезеңдер, соғыстан соңғы өмірі мен Баукең дүниеден өткеннен соң оралған Қазақстанның Тәуелсіздік рухы архивтік фотосуреттер, деректер мен фотоқұжаттар арқылы қамтылды.

 

9

Нурмагамбетов, С. Мой передний край [Текст] : общественно-политическое издание / С. Нурмагамбетов. — Алматы :Анатілі, 1995. – 224с.

Книга Героя Советского Союза, обладателя звания “Халык қаһарманы” N 1 генерала армии Нурмагамбетова С.К. Охватывает более чем полувековой период истории нашего государства, истории иойны и мира. Это глубоко справедливое повествование о фронтовых буднях офицера-пулеметчика, который вместе со своими друзьями-однополчанами прошел по дорогам Великой Отечественной войны от Кубани до Берлина, не раз смотрел в глаза смерти и в жестоких боях заслужил высокое звание Героя Советского Союза. Это воспоминания фронтовика, воспоминания боевого офицера, ставшего первым министром обороны Республики Казахстан. Это воспоминания и размышления человека, отдающего все свои силы, знания и боевой опыт строительству и становлению Вооруженных Сил суверенного государства, сплочению их на основе солдатского братства, не знающего национальных границ.

 

 

 

 

10Нурмагамбетов, С.

            От огненных лет до суверенной армии: сборник мемуарных произведений [Текст] : научно-популярная литература / С. Нурмагамбетов ; ред.-составитель М. М. Нурсеитов ; М-во культуры и информации РК, Комитет информации и архивов. — Алматы :Жібекжолы, 2005. — 542 с. : фото.цв.

 В данный сборник вошли его книги: «Лицом к огню» (1984 г.), «Мой передний край» (1994 г.), «А в памяти нет тишины» (1999 г.). По датам их выпуска можно судить, что увидели они свет в годы, предшествовавшие соответственно 40-летию, 50-летию и 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данный сборник, посвященный 60-летнему юбилею Победы, ох­ватывает гораздо больший период истории нашего государства, исто­рии войны и мира. Это глубоко справедливое повествование о фрон­товых буднях офицера-пулеметчика, который вместе со своими друзьями-однополчанами прошел по дорогам Великой Отечественной вой­ны от Кубани до Берлина, не раз смотрел смерти в глаза и в мае 1945 года вдвадцатилетием возрасте, будучи комбатом, со своим баталь­оном «брал» рейхсканцелярию Гитлера. Это воспоминания фронтовика, боевого генерала, который на посту первого Министра обороны Республики Казахстан — благодаря мудрости, профессионализму и непререкаемому авторитету — сумел объединить вокруг себя истинных патриотов Родины с богатым опы­том службы на ответственных должностях в Советской Армии и обес­печить управление войсками, должный уровень их боевой готовности, военную безопасность молодого независимого государства.

11Боздақтарарагандыоблысы = Книга памяти. Карагандинская область [Текст] : энциклопедия: в 2-х т. / ред. Р. Н. Нургалиева. — Алматы :Қазақэнциклопедиясы, 1995 — .

Екінші том : 1941-45 ж. ҰлыОтансоғысыжеңісінің 50 жылдығынаарналады. Отанқорғаужолындаескерткіш-кітап = Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Книга памяти воинам, погибшим за Родину. — 1995. — 624 с. 2-й том Карагандинской областной Книги Памяти посвящен воинам погибшим в Сталинградской битве, в Орловско-Курском сражении? В битве за Днепр и при осовбождении Донбасса, в победных сражениях за Крым и правобережную Украину. Они не делились по национальным признакам. Они были ождна общность. Народ, которому одинаково были дороги и Сталинград, и Россия,  и Украина, и Белоруссия…- одним словом Великая Родина. Это были великие битвы, в которых решался исход войны. Подвиг их бесмертен.

 

 

 

 

 

12Қазақтар Ленинград майданында [Текст] :ғылымибасылым / Б. Жұмағалиев. — Астана :Елорда, 2005. — 180 бет.

 Ұлы Отан соғысының тарихында ерекше орын алатын Ленинград шайқасының жеңіспен аяқталғанына 60 жыл толды. Нева жағасындағы ұлы қала от пен оқтың арасында 900 күн болған-ды. Оның қорғаушылары аштықтың да, қатал соғыстың да азабын бастан кешірді, бірақ берілмеді. Ерліктің, қайсарлықтың бұрын-соңды болмаған үлгісін көрсетті, жүз бүктеліп, арқыраған арыстандай алысты.

Осындай, жан алысып, жан беріскен айқасқа қазақтар да қатысты. Білек түріп, кеуде тосып, қаһармандық көрсетті. Солардың қақ ортасында болған, сол кездегі майдан шебіндегі тілші, соғыстан кейін белгілі партия қайраткері болған, запастағы полковник, бұл күндері 80-нің сеңгіріндегі Бисен Жұмағалиевтің жазбаларын алдарыңызға тартамыз.

 

 

 

 

 

 

14Сквозь пламя войны [Текст] : сборник / сост.: Л. Ю. Гирш, Л. Б. Мананникова. — Алматы :Жибекжолы, 2005. — 435 с. : фото.

Перед вами книга, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная авторами-составителями, энту­зиастами, кропотливо собравшими уникальные материалы о минувшей войне. В книге читатель найдет воспоминания ветеранов — непосредствен­ных участников тех великих и трагических событий, «детей войны», очерки журналистов, а также странички из рукописного журнала артил­лерийский бригады времен Великой Отечественной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Маршал Жуков: Каким мы его помним [Текст] : общественно-политическое издание. — М. : Политиздат, 1988. — 398 с. : ил.

В числе авторов этой книги — К. Симонов, С. Смирнов, Д. Ортенберг, В. Песков, Е. Долматовский, В. Соколов, Е. Воробьев, Е. Ржев­ская, Е. Цветаев. Они вспоминают рассказы маршала, свои встречи с ним на Халхин-Голе, в годы Великой Отечественной войны, в мирные дни. Особое место занимают в книге материалы К. Симонова к био­графии Г. К. Жукова, подготовленные писателем почти два десятиле­тия назад, и неопубликовавшиеся письма маршала писателю В. Соко­лову. В книгу включена подробная летопись жизни Г. К. Жукова.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/sol-ly-zhyldar-a-bas-iejik-poklonimsya-velikim-tem-godam/