«

»

Jan 20 2015

Print this Post

Жаңа түсірілімдер

Рисунок11. Оқулық жоғары оқу орындарында «5В090500- Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша мамандарды даярлау мен оқытудың типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Әлеуметтік жұмыс тарихы мен теориясы оқулығы болашақәлеуметтік жұмыс мамандарын кәсіби әрекеттерінің жүйесінғылыми-теориялық білімдер арқылы қалыптастырып, білім беру барысында «әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша білім алушылардың теориялық, ғылыми және практикалық дайындық деңгейін неғұрлым толығырақ камтамасыз етеді. Оқулықекі бөлімнен тұрады, олар әлеуметтік жұмыстың  тарихи дамуы және қалыптасуының әдіснамалық – теориялық негізгі мәселелерін бөліп қарастырады. Оқулық ЖОО – ның әлеуметтік жұмыс мамандықтарының студенттері мен магистранттарына, ізденушілері мен пән оқытушыларына оқу – әдстемелік құрал ретінде пайдалануына арналған.

Рисунок22. Экономикалық бағыттағы орта және жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, ғылыми ізденістегі мамандарға, сондай-ақ, қаржы-кредит мекемелері мен бұқаралықақпа­рат құралдарыныңқызметкерлеріне арналған.

 

 

Рисунок33. Сөздікте қаржы саласына қатысты терминдер мен атаулардың, сөз тіркестерінің орысша – қазақша түсіндірмесі берілген. Сөздік қаржы саласының қызметкерлірне, оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, аудармашыларға ресми қызмет бабында және осы салаға қызығушылық танытқан көпшілік қауымға пайдалануға арналған. Настоящий словарь содержит русско-казахское толкование терминов и названий, словосочетаний, относящихся к сфере финансов. Словарь предназначен работникам отрасли финансов, студентам и преподава­телям учебных заведений, переводчикам и всем проявляющим интерес к термино­логии данной отрасли.

Рисунок44. Оқу құралында топогеодезиялықілімніңқалыптасуынан бастап, жалпыгеодезиялықұғымдар мен атаулар, топографиялык қужаттар бойынша есептер шығару, аудан мен ирелеңдіктіөлшеу, жер телімін бөлектеу, геодезиялықөлшеулер мен аспаптар, өлшеу нәтижелерінің есеп-қисабы, жер телімін топографиялықтүсірімдеу, өлшеу қателіктері теориясынан мағлұмат қамтылып жете баяндалған. Оқу құралы «Геодезия және картография», «География», «Ка­дастр» мамандықтарымен қатар «Топография» және «Геодезия» пәндерін оқитын жоғары техникалық оқу орындарының студенттеріне арнап жазылған.

 

Рисунок55. Бұл оқу кұралы этнопсихологияның дәрістік курс ретінде жинақталған, этнопсихологияныңнeгізгімәселелері мен кейбір этнопсихологиялық диагностикалық зерттеулерге арналған әдістемелер және бұрын-соңды болмаған авторлықәдістемелер берілген. Сонымен қатар, студенттердіңөз білімдерін пысықтауға арналған сұрақтар мен тесттік сұрақтар, бақылау варианттарының тақырыптары берілген. Оқу құралы студенттерге, психология, социология, этнография, политология саласындағы мамандарға арналған.

 

Permanent link to this article: http://lib.kstu.kz/kz/zha-a-t-sirilimder/