«

»

Апр 26 2021

Распечатать Запись

Ко Дню защитника Отечества

Сильная и боеспособная армия – один из важнейших атрибутов суверенного государства

Назарбаев Нурсултан Абишевич 

20210426_101956

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық : жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналған оқулық / А. Б. Тасболатов, В. А. Лим, Д. Қ. Майхиев [және т.б.]. ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. — Алматы : Мектеп, 2020. — 240 бет.

«Алғашқы әскери және технологиялық дайындық» пәні – білім алушыларды отаншылдық рухпен Отанды қорғауға дайын болуға тәрбиелеуге баса назар аударады. Бұл бағдарлама білім алушыларды әскери қызметтің дағдыларын меңгеруімен қоса төтенше жағдайларда адамның өмір қауіпсіздік әрекеті мен әскери іс негіздерінен білім беруге бағытталған.

11

Рамашов Н.Р., Иманбетов А.Н. Әскери патриоттық тәрбие негіздері: Оқу-әдістемелік құралы. Қарағанды: «Арко», 2013.- 105 бет.

«Әскери патриоттық тәрбие беру негіздері» оқу — әдістемелік құралы өзінің мазмұнында әскери патриоттық тәрбиенің мәні, оның алғашқы әскери дайындық практикасындағы генезисі, елімізде жинақталған тәжірибие, патриоттық тәрбиені ұйымдастырудың жолдары мен бағыттары сияқты негізгі сұрақтарды камтиды.
Бұл оқу — әдістемелік құралы алғашкы әскери дайындық пәні мұғалімдеріне және жоғары оқу орындары магистранттары мен студенттеріне арналған.

4

Мухаметжанов А.М., Мәліков Е.Н. — Атыс дайындығы: оқу-әдістемелік кұралы. — Қарағанды: ЖК «АҚН¥Р» баспасы, 2013. — 152 бет.

Оқу-әдістемелік құралы ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары бекіткен және ҚР ҚК Бас әскери-медициналық басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің Әскери білім және ғылым Департаментінің бастығы, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің білім және ғылым, кадрлық ресурстарының директорымен келісілген 03.06.2009 ж. жоғары медициналық оқу орындарында оқитын студенттер мен қордағы офицерлер дайындау бағдарламасын есепке ала отырып даярланып, құрастырылды.

Онда сабак жүргізуді және атыс каруынан атуды ұйымдастыру тәжірибесі мен әдістемесі, сондай-ақ оларды оқып білу әдістемесі жалпыланған. Мұнда атыс дайындығының жалпы негізгі әдістемелері берілген, оқытушы соларды жетекшілікке ала отырып, студенттерді шығармашылық тұрғыда оқытады және тәрбиелейді.

6

Армия начинается с порядка. Векторы военного строительства Казахстана: Сборник материалов / Авт.- сост. А. Курманбай. — Астана, 2012. — 272 с.

В сборник вошли публикации военнослужащих запаса, комментарии читателей, статьи журналистов, копии документов Министерства обороны Республики Казахстан, Главной военной прокуратуры и ветеранских орга­низаций по вопросам боевой готовности, дисциплины и правопорядка, между­народной военно-политической обстановки, а также материалы по итогам реализации проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов военнослужащих». Представлены от­дельные отклики читателей и мнения представителей общественности по положению дел в армии и предложения по дальнейшему развитию военной организации общества. Книга предназначена для широкого круга читателей.

5

Рамашов Н.Р.Алғашқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі: Оқу- әдістемелік құралы / Н.Р. Рамашов, Е.Ж. Қожамжаров, М.Т. Бөдеев. -Алматы, 2012. — 150 6ет.

Оқу-әдістемелік құралында алғашқы әскери дайындық пәнін оқытудың әдістемелік негіздері берілген және тактикалық, саптық, атыс дайындығы, әскери топография мен азаматтық қорғаныс бөлімдерін оқыту мен үйретудің әдістемелері қарастырылған. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің педагогикалық практика өту ерекшеліктері мазмұндалған. Оқу-әдістемелік құралы жоғары оқу орындарының 5В010400 — «Алғашқы әскери дайындық» мамандығында оқитын студенттерге және алғашқы әскери дайындық оқытушы-ұйымдастырушыларына арналған.

8

Серкпаев, М. О. История военного искусство : курс лекции / М. О. Серкпаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кокшетау : Мир печати, 2011. — 312 с.

Материалы курса лекций по истории военного искусства разработаны доктором исторических наук, доцентом, полковником Серкпаевым Мухтаром Омирсериковичем. В курсе лекций освещаются основные этапы развития военного искусства древнего и средневекового Казахстана и других государств мира. Особое внимание уделяется рассмотрению военного искусства в годы первой и второй мировых войн, а также локальных войн и военных конфликтов последнего десятилетия.

Учебное пособие адресовано магистрантам (слушателям) и докторантам Национального университета обороны, а также может быть использовано для подготовки курсантов высших военно-учебных заведений и студентов военных кафедр.

7

Серкпаев М.О. Основы военной истории:Учебное пособие. – Кокшетау: Мир печати, 2011. — 296 с.

Материалы учебного пособия по основам военной истории разработаны доктором исторических наук, доцентом военных наук, полковником Серкпаевым М.О. В учебном пособии освещаются основные этапы развития военного искусства древнего и средневекового Казахстана, а также других государств мира. Большое внимание уделяется рассмотрению боевых действий войск в годы первой и второй мировых войн, а также локальных войн и военных конфликтов послевоенного периода и их влияние на развитие тактики действий. Кроме того, рассматривается образование, становление и реформирование Вооруженных Сил Республики Казахстан.

2

Общевоинские уставы вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан [Текст] : научное издание / М-во обороны РК. — Астана : М-во обороны РК, 2009. — 636 с. : рис.

4

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғылары [Текст] : ғылыми басылым. — Алматы : Заң әдебиеті, 2008. — 597 б.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғыларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 Жарлығы.

11 - 0005

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан [Текст] : утв. от 5 июля 2007 года № 364. — Алматы : Юридическая литература, 2007. — 165 с. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364.

11 - 0003

Устав внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан [Текст] : утв. Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364. — Алматы : Юридическая литература, 2007. — 280 с. Устав внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364.

Список литературы

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/ko-dnyu-zashhitnika-otechestva-2/