«

»

Ноя 23 2018

Распечатать Запись

К Дню Первого Президента

8722-6-nursultan_nazarbaev_pri_ru

В Казахстане седьмой год отмечают праздник — День Первого Президента. Дата празднования выбрана неслучайно — 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы, на которых действующий глава государства Нурсултан Назарбаев набрал 98,7% голосов избирателей. Спустя 10 дней Президент подписал Закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А 16 декабря Верховный Совет провозгласил Независимость нашей страны. День Первого Президента отмечают с 2012 года.

Атаның баласы болма, адамның баласы бол

Абай

Укрепление  государственности, социально-экономический подъем страны, повышение изо дня в день ее авторитета стало возможным в результате Вашего лидерства, мудрой и дальновидной политики

Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики

1-

1. Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян [Текст] : ғылыми басылым / рук. работы М. Б. Қасымбеков. — Астана : Деловой мир Астана, 2013. — 319 бет : вкл. л. — Загл. на корешке : Өмірбаян. Нұрсұлтан Назарбаев.

Ауқымды мұрағат материалдарының негізінде әзірленген өмірбаян Қазақстанның ең бертінгі тарихы бойынша елеулі құжаттама көзі болып табылады. Кітапта фотосуретпен безендірудің бай материалымен бірге, жеке құжаттардың түпнұсқаларымен тең мәндес көшірмелерінің алғаш рет ұсынылуы да бұл басылымға айрықша құндылық береді. Ал мұның өзі оқырманның суреттелетін оқиғалар ауанына толығырақ қанығуына септігін тигізеді.
Кітап оқырмандардың кең ауқымына арналған.

2-

2. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы 2015 жыл [Текст] : ғылыми басылым. — Астана : Деловой мир Астана, 2016. — 399 бет + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы).

Бұл кітап «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы» сериясы бойынша шығарылып отырған кезекті басылым болып табылады.
Кітапта 2015 жылы елімізде және шетелдерде Мемлекет басшысының қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар жайында баяндалған, сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген толыққанды сөздерінің мәтіндері, 2015 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының маңызы зор заңдары мен Президент жарлықтарының тізімі ұсынылған, түрлі анықтамалық ақпараттар келтірілген.
Сондай-ақ кітаптың компакт-дискідегі мультимедиялық нұсқасы ұсынылған.
Басылым көпшілік оқырманға арналған.

3-

3. Назарбаев, Н. Қазақстан жолы [Текст] : ғылыми басылым / Н. Назарбаев. — Астана : Б.и., 2007. — 370 б.

Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерін баяндайды. Тоғыз тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Бұл – Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын жасау жөніндегі жұмыс, қазіргі қолданыстағы ел Конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай-газ ресурстарын игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты банк жүйесін құру туралы жазылған еңбек.
Кітап Президенттің ел жастарына арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларының жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенеді.

4-

4. Назарбаев, Н. Ә. Тәуелсіздік дәуірі [Текст] : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. — Алматы : Қазақпарат, 2017. — 508 бет.

Президенттің бұл кітабы тарихи публицистика жанрында жазылған. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады.
Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған.
Кітап отандық және шетелдік қалың оқырман қауымды қызықтырар туынды.

5-

5. Касымбеков, М. Б. Первый: Очерки о Президенте Республики Казахстан [Текст] : научное издание / М. Б. Касымбеков. — Астана : Фолиант, 2008. — 299 с. : 2,5 п.л. вкл. л.

Написанная в жанре историко-публицистического повествования и построенная в форме серии очерков, книга рассказывает о жизни и деятельности Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Автор книги — начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, доктор политических наук, профессор М.Б. Касымбеков — на основе значительного фактологического материала, уникальных архивных документов, а также личных наблюдений раскрывает различные стороны личности Главы государства как национального лидера, гражданина, человека. В разные годы фрагменты книги были опубликованы на страницах республиканской прессы.
Книга адресована широкому кругу читателей.

6-

6. Он закалялся у настоящего огня. Сборник архивных документов и материалов о трудовой и политической деятельности Нурсултана Абишевича Назарбаева в Карагандинской области в период с 1960 по 1979 годы [Текст] : научное издание / Государственный архив Карагандинской области, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова ; сост. С. М. Абикенова [и др.]. — Караганда : КарГУ, 2016. — 270 с.

В сборнике собраны документы и материалы, отражающие деятельность Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в Карагандинской области в период с 1960 по декабрь 1979 года.
В сборнике опубликованы официальные партийные и комсомольские документы, документы республиканских и местных исполнительных, хозяйственных органов, фотодокументы из архивных фондов и музейных коллекций Государственного архива Карагандинской области.

7-

7. Зенькович, Н. А. Имя, ставшее эпохой. Нурсултан Назарбаев: новое прочтение биографии (архивные фото) [Текст] : научное издание / Н. А. Зенькович. — Москва : Яуза-Каталог, 2017. — 544 с.

В новой книге известного российского автора Николая Зеньковича исследуется феномен Лидера нации – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
К числу людей, изменивших мир, относится и Нурсултан Абишевич Назарбаев. О нем написано много. Книга «Имя, ставшее эпохой» — новое прочтение его биографии.

8-

8. Основы имиджелогии на примере Первого Президента [Текст] : научное издание / М-во образования и науки Республики Казахстан, Восточно-Казахстанский гос. ун-т им. С. Аманжолова ; под ред. академика НАН РК А. М. Газалиева. — 2-е изд., доп. — Усть-Каменогорск : ВКГУ им. С. Аманжолова, 2007. — 151 с. : фото.цв.

Книга обобщает представления ярких людей разных социальных и возрастных групп, профессий, что создает целостное представление о человеке – Первом Президенте Казахстана.
В работе представлены взгляды политика, экономиста, педагога, психолога, политолога, филолога, журналиста, юриста. Все грани личности Президента представлены в виде статей-размышлений о Казахстане и делах, совершенных талантливым человеком.

9-9. Могильницкий, В. М. Наш Назарбаев [Текст] : художественно-документальная книга / В. М. Могильницкий. — Караганда : Гласир, 2008. — 220 с. : вкл. л., ил. — (Новая серия: Жизнь и дела замечательных людей).

Книга известного казахстанского писателя-публициста Валерия Михайловича Могильницкого «Наш Назарбаев* написана на основе его очерков о Нурсултане Абишевиче опубликованных в газетах «Труд» (Москва), «Страна и (Алматы), «Вести Сарыарки» (Караганда) и других изданиях. В ней он показывает огромную созидательную роль нашего Президента в становлении и развитии Карагандинской области, Республики Казахстан.
Издание рассчитано на массового читателя.

Выставку подготовила Газизова Р.Н.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/k-dnyu-pervogo-prezidenta/