«

»

Июн 28 2016

Распечатать Запись

Астана – жүрегімнің төрінде — Астана – столица сердце моего

Астана – это город – знак, знак мечты, воплощенной в реальность. Много десятилетий идея свободы и независимости обитала в этих степях, обретала силу в людях, преданных своей земле. Теперь это чудесный город, гордость и сердце Казахстана. 

Н.А. Назарбаев

 

Рисунок1

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 2002 ЖЫЛДАҒЫ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ 

Өз тәуелсіздігінің он жылы ішінде Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастықтан лайықты орнын алып, халықаралық деңгейде баршаға танылудан бастап, халықаралық істер мен үдерістерге толық құқылықпен белсене әрі жаһатшілікпен қатысуға дейінгі жолдан нық сеніммен өтті. Дербес даму жолына түскен алғашқы жылдардың өзінде-ақ еліміздің Президенті Нүрсүлтан Назарбаев жаңа тарихи жағдайды ескеріп, дүниенің жаңа, неғүрлым әділетті әрі қауіпсіз құрылымын жасақтауға жан-жақты жәрдемдесу міндетін алға қойды.

Дербес дамуымыздың он бірінші жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың мұның алдында атқарған күллі сыртқы саяси қызметінің шоқтығы алтын тәжі болғанын, Мемлекет басшысының және Қазақстан дипломатиясының еліміздің тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін нығайту жолындағы сан жылдар бойғы қызметінің нәтижесін паш еткенін атап айтқан жөн. Бүған еліміз басшылығының қатысуымен жүргізілген көптарапты шараларды, сондай-ақ жоғары деңгейдегі екітарапты байланыстарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы іске асырған көптеген аса маңызды халықаралық қадамдар жақсы дәлел.

 

сканирование0001

ХХ ғасыр. Мұныңыз — Ғалам бір бөлшек деп та- нылған, бірақ бөлшектің өзі тұтас бір ғалам бо­лып шыққан заман. Мұныңыз — адамзат баласы атомның ғаламат тыныштығын тұңғыш рет мазалап, сол атом өзінің ғылыми қиялдан күштірек екенін көрсеткен заман. Ұйқысынан оятылған күш өзінің адами әуестікті тояттандыратын дүниенің құйтымдай бөлшегін құрайтын жай ғана нәрсе емес, әлдеқайда үлкен нәрсе екенін танытты. Өзінің дүниеден жоғары, тыс тұрғанын, оның тағдырын адам айқындамайтынын, керісінше оның шексіз энергиясы адамзат тағдырын айқындайтынын дәлелдеді.Адамдар ядроның энергиясын басқаруды үйреніп алды, бірақ өзін басқаруды үйрене алған жоқ. Адамдар адамға сенуден қалды, бірақ ядролық күшке сеніп алды.Алайда «әскери» атом әлдеқашан-ақ өз ғұмырын күйттеуде. Оған ие болу қиын, жойып жіберу одан да қиын. Онымен көздеуге болмайды, өйткені нысана — дәл өзіңсің. Оның бетіне тура қарай алмайсың, өйткені жанарында шексіз зұлымдық лапылдап тұр. Оған сенуге болмайды, өйткені оның саған сенімі — достьқ емес, құлдық. Адамның мұндай сенімінің ақыры немен тынады? Адамзат өзіне деген сенімге қашан оралады?Бұл «ядролық» құндылықтарды танудың шегі мен оны қайта бағалаудың рецептері туралы кітап емес. Бұл кітап — күштің парасатқа өктемдігінің күшейе түскен қатері мен адамзаттың «ядролық» қауіпсіздік формуласын қинала іздестіруі туралы толғам-кітап.

 

 

 

Risunok11

Астана — Қазақстанның жүрегі : альбом = Астана — сердце Казахстана : альбом = Astana — the Heart Kazakhstan. — Астана : 2010. — 41 с.

Данный альбом знакомит читателей с разнообразной информацией: с картами, ландшафтом, природой, климатом, населением, экономикой, транспортом, социальной сферой и историей города. Альбом снабжен богатым иллюстративным материалом. В него вошли слайды уникальных уголков природы, а также фотоматериалы, освещающие современное состояние экономики республики. Адресуется широкому кругу читателей.

 

 

 

 

Risunok6

Смайыл Алдан. Астана ғасырлары . Тарихи танымдық эдебиет. — Астана, «Педагогика-Пресс Баспа үйі», 2010.-416 бет. Қазақ тілінде

«Астана ғасырлары» еңбегі — жазушы, публицист, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алдан Смайылдың ежелгі Ақмола-Қараөткел өңірінің тарихын үзак уақыт зерттеудің нәтижесінде жазылган тарихи деректемелік туынды. Шығармада осы аймақтың және өңірдің саяси- әлеуметтік орталығы болған қаланың бірнеше ғасырғы тарихы нақты мурағаттык деректермен баяндалады. Кітапта Батыс Еуропа, Араб-Иран, Қытай және Ресей тарихшылары мен саяхатшыларының мәліметтері кеңінен пайдаланылған.

Еңбектің ерекшелігі ретінде аталған өңірде билік кұрған тарихи тұлғалар туралы мол мағлұматтар берілгендігін айтуға болады. Әз Тәуке жэне оның хан тағына отырған ұрпақтары, Құдайменде, Қоңырқулжа, Ыбырай Жайықпаев секілді аға сұлтандар жайлы тартымды әңгімеленеді.

XIX ғасырдағы патшалық Ресейдің өңірде жүргізген отарлау саясатына байланысты болған саяси-әлеуметтік өзгерістер, кеңес Одағының алғашқы жылдарындағы дұмпулер шынайы суреттеліп, қаланың Астана атанған кезеңі қамтылады. Еңбекте Ақмола — Қараөткел аймағының байырғы елі туралы да тарихи деректерге кең орын берілген.

Шығарма публицистикалық бейнелі тілде жазылып, қалың оқырманға арналған.

Risunok4

Астана: история столицы и края XIV-XIX в.в : сборник / сост. А. Смайыл. — Астана : Фолиант, 2006. — 291 с. : ил. — (Астана жазушыларының кітапханасы).

Данный сборник является вторым произведением многотомника древней и современной истории города Астаны и его окраины, четвертой книгой серии «Астана жазушыларының кітапханасы». В сборник включены материалы, найденные в редких фондах Омских и Томских архивов. В частности, «Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд», «Памятная книжка. Адрес-календарь Акмолинской области на 1909 г.», «Киргизские степи Акмолинской области», «Записки Западно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества». Авторы этих научных трудов охватывают историю края и его население с раннего XIV века.

 

 

 

 

 

Risunok3

«Летопись Астаны»: Энциклопедия /составитель Адильбек Жакып/ — издательство «Арай» АО «Астана полиграфия» — Астана, 2006 — 144 с.

В 1997 году в Казахстане произошло неординарное историческое событие, Президент РК Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алматы в тогдашнюю Акмолу.
Со дня переноса прошло уже девять лет. Астана из областного центра превратилась в красивый, огромный, динамично развивающийся мегаполис, ничуть не уступающий по великолепию своим заокеанским собратьям. «Летопись Астаны» — предназначенная для широкой аудитории.

 

 

 

 

 

 

 

 

Risunok2

В сердце Евразии : научное издание / Н. А. Назарбаев. — Астана : Атамұра, 2005. — 192 с.

Историки до сих пор спорят о том, где и когда возник первый город на земле. Наверное,это не так важно. Главное в том, что города были и будут тем местом, где разыгрывались самые драматические, радостные и горькие страницы истории человека, народов и цивилизаций. Но среди этих «узлов» прошлого, настоящего и будущего особняком стоят столицы. Им выпадает честь представлять все то лучшее, что создал каждый народ в своем пути через пространство и время. Аромат и стиль эпохи создается двумя-тремя штрихами — Эйфелева башня, Вестминстер, Кремль…Эти столичные приметы стали лучшим путеводителем по карте мира. Сегодня они воспринимаются как данность. Однако они были созданы талантом итрудом вполне определенных людей. Творение столицы — это творение нового текстанациональной истории. Не каждому поколению дано создание такого текста. На рубеже двух тысячелетий мы приняли решение и практически создали в самом сердце Евразии новую столицу. Прошло почти восемь лет, пролетевших как одно мгновение. Остановившись среди водоворота повседневности,я решил объединить разрозненные страницы дневниковых записей в этой книге. Сложные решения, помощь соратников, архитектурные поиски, мысли о будущем города, легенды и топонимика края, детали быта, исторические аналогии, ландшафт и эстетика Астаны, одним словом, мои мысли и дела, посвященные новой столице, — все они здесь.

 

Risunok8

Казахстанский путь : научное издание / Н. Назарбаев. — Караганда : ТОО «Арко», 2006. — 372 с.

Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает знаковые шаги на пути становления молодого независимого государства. Это работа над Стратегией развития Казахстана до 2030 года, процесс принятия действующей Конституции страны, начало освоения нефтегазовых ресурсов, ввод национальной валюты и создание успеш¬ной банковской системы. В отдельных главах освещены процессы приватизации и проведения земельной реформы, рассказано о переносе столицы в Астану и первом полете казахстанца в космос. Книга задумана как обращение Президента к молодежи страны. Автор надеется, что эта книга станет настольной для нового поколения лидеров Казахстана.

 

 

 

 

 

 

Risunok7

Романов И. М. Қазақстан : альбом / И. М. Романов = Казахстан : альбом / И.М. Романов; В.А. Жандаулетов = Kazakhstan : album / I. Romanov; V. Zhandaulet. — Алматы : Алматы кітап, 2010. — 464 б.

Бүгінде Қазақстан — қарқынды дамып келе жатқан мемлекеттердің бірі. Фотосуретті энциклопедиялық «Қазақстан» басылымы оқырмандарды еліміздің облыстары мен басты қалалары Астана мен Алматының картасы, ландшафтысы, табиғаты, климаты, халқы, экономикасы, көлік қатынастары, әлеуметтік жағдайы және тарихымен таныстырады. Альбом кең көлемде фотоматериалдармен безендірілген.Табиғаттын небір әдемі жерлері түсірілген слайдтар мен еліміздің қазіргі экономикасының дамуын бейнелейтін фотосуреттер кітаптың мазмұнын аша түседі. Жоғары дәрежедегі тартулык, басылым.
Көпшілік оқырман қауымға арналған.Сегодня Казахстан — одно из динамично развивающихся государств мира. Иллюстрированное энциклопедическое издание «Казахстан» знакомит читателей с разнообразной информацией: с картами, ландшафтом, природой, климатом, населением, экономикой, транспортом, социальной сферой и историей областей, а также двух главных городов нашей страны (Астаны, Алматы). Альбом снабжен богатым иллюстративным материалом. В него вошли слайды уникальных уголков природы, а также фотоматериалы, освещающие современное состояние экономики республики. Издание подарочное, представительского уровня. Адресуется широкому кругу читателей.

 


7rVx3z3skwI

bayterek; kazakhstan; astana; building

a_5844635327

 

Список литературы

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/astana-zh-regimni-t-rinde-astana-stolitsa-serdtse-moego-2/